KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.gov.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs01.kep.tr

Destek Programları

 

Başvurabileceklerim
2024 Yılı Teknik Destek Programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla üst ölçekli plan ve stratejiler, gelişme eksenleri ve 2024 Yılı Çalışma Programında belirlenen Sonuç Odaklı Programlar doğrultusunda Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu kapsamında 2024 yılı Teknik Destek Programını uygulayacaktır.

Programa ilişkin bilgiler program künyesinde yer almaktadır.

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

REFERANS NO

TR61/24/TD

BAŞVURU SÜRECİ

İlan tarihi  

Son başvuru tarihi

08.03.2024

31.10.2024

BAŞVURU DÖNEMLERİ VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

 

Başvuru Dönemleri

Mart-Nisan

Mayıs-Haziran

Temmuz-Ağustos

Eylül-Ekim

Son Başvuru ve

Taahhütname Teslim Tarihi

30/04/2024 18:00

28/06/2024 18:00

29/08/2024 18:00

31/10/2024 18:00

PROGRAMIN AMACI

TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 • Öncelik 1: İmalat sanayii ve hizmet sektörlerinde istihdam edilebilirliği artırmak ve personel ihtiyacını karşılamak için gençlere (18-34 yaş) yönelik eğitim faaliyetleri
 • Öncelik 2: TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Öncelik 3: TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yeşil dönüşüm ve/veya dijital dönüşüm konularında kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik danışmanlık faaliyetleri
 • Öncelik 4: AB ve Ulusal programlara yönelik projeler ile Bölge için önemli özel sektör yatırımlarının geliştirilmesi faaliyetleri

PROGRAMIN BÜTÇESİ

4.000.000 TL

AJANS DESTEK KONULARI

 • Eğitim verme,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

DESTEK SÜRESİ

Azami 6 ay

Programa ilişkin uygunluk kriterleri, uygun başvuru sahipleri, başvuru koşulları, değerlendirme, destekleyici evraklar vb. bilgiler Başvuru Rehberinde yer almaktadır. Başvurular 08.03.2024 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

            Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları'nın koordinasyonu ile 2019 yılından beri uygulanan SOGEP çağrısı 14 Mart 2024 tarihinde ilan edilmiş olup TR61 Düzey 2 Bölgesi'nden yapılacak başvuruların koordinasyonu Ajansımız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda programa ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Programın Hedefi

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. 

Program Öncelikleri

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak       

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik  

Öncelik 3: Sosyal İçerme         

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk 

Proje Temaları

Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim      

Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi       

Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler       

Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması    

Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri

Tema 6: Engelli Bireyler ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Birlikler, Kooperatifler, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Sanayi siteleri, Serbest bölge işleticileri, Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, Endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, Kâr amacı güden tüzel kişiler (yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için)

Proje Bütçesi

Proje tekliflerinin, asgari bütçesi 1.000.000 TL’dir.

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için eş finansman katkısı asgari %10.

Kâr amacı güden kuruluşlar için eş finansman katkısı asgari %50.

            Yukarıda detayları verilen programda projelerin başvuru sahibi tarafından Ajans koordinasyonu ile geliştirilmesi esastır. 2024 yılı SOGEP kapsamında Antalya ilinden 4 (dört), Burdur ilinden 3 (üç) ve Isparta ilinden 3 (üç) proje olacak şekilde tekliflerin 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Bakanlığa sunulması beklenmektedir.  Bu doğrultuda program kapsamında başvuru yapacak kurumların, bu ilan sayfasında ek olarak yer alan SOGEP Proje Bilgi Formu, Ek-1 Proje Bütçesi ve Ek-2 İş Planı belgelerini doldurup en geç 01/05/2024 tarihinde sogep@baka.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

            Geliştirme sürecine dâhil edilecek proje sayısının yukarıda ifade edilenlerle sınırlı olması sebebiyle proje öneri formunun ekte yer alan SOGEP Bilgi Notu incelendikten sonra program öncelik ve temaları ile uyumlu olacak şekilde doldurulması önem arz etmektedir.

            Saygılarımızla

Ekler
Ek-1 SOGEP Proje Bilgi Formu
Ek-2 Proje Bütçesi.xlsx 
Ek-3 İş Planı.xlsx 

Ek-4 Mantıksal Çerçeve
Ek-5  Öncelikli  Proje Temaları
Ek-6  Performans Göstergeleri

Geçmiş Destekler
Mali Destek Programı
2022 Yılı Mali Destek Programı

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ başlattı. Program kapsamında toplam 8 milyon TL tutarında mali destek verilecek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu Programla TR61 Düzey 2 Bölgesinde girişimcilik ekosisteminde işbirliğini artırmayı, tematik uzmanlaşmayı geliştirmeyi ve girişimlerin hızlı büyümesi amacıyla finansmana kolay erişimi sağlayan mekanizmaların hayata geçirilmesini hedefliyor. 

SON BAŞVURU TARİHİ 22 TEMMUZ 2022

Toplamda 8.000.000 TL bütçesi bulunan programa son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Programda asgari destek tutarı 200 bin TL, azami tutar ise 1,5 milyon TL olacak.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:

 • Öncelik 1: Yabancı girişimcilerin bölgeye çekilmesi
 • Öncelik 2: Yenilikçi ürün ve tematik arayüz sayısını artırmak
 • Öncelik 3: Tematik alanlarda girişimcilik hızlandırma programları geliştirilmesi
 • Öncelik 4: Girişim finansmanını destekleyen mekanizmaların geliştirilmesi

Mali destek programına başvuracak kurum/kuruluşlar yukarıda verilen önceliklere göre değerlendirilecek.

Potansiyel Başvuru Sahipleri; proje başvurularını bu internet sayfasından erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak 22 Temmuz 2022 tarihi saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilecek.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine Aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz

 

Detaylı bilgi için başvuru rehberini inceleyiniz.

2020 Yılı Mali Destek Programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 Bölgesinin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.570.000 TL’dir.

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir. Potansiyel Başvuru Sahiplerinin; proje başvurularını Ajansın internet sitesinden erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak doldurmaları gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Öncelikler

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Odalar, Borsalar ve Birlikleri
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kar Amacı Güden İşletmeler

Destek Tutarı

 • Asgari tutar: 200.000 TL
 • Azami tutar: 1.000.000 TL

Destek oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için           : Asgari %25 – Azami %100
 • Kar Amacı Güden İşletmeler için                             : Asgari %25 – Azami %50

Son Başvuru Tarihi

 • İnternet Üzerinden (KAYS)     : 30.04.2020 Perşembe          Saat:23:59
 • Taahhütname Teslimi              : 08.05.2020 Cuma                 Saat:17:00

NOT: Ajans, başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde programı, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2019 Yılı Mali Destek Programı

Ajansımız tarafından 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 20 Milyon TL bütçeli 3 ayrı mali destek programı ilan edilmiştir. Bu programlar;

·    Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

·    Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

·    Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’dır.

Bu 3 program kapsamında Ajansımıza toplam 125 adet proje başvurusu yapılmıştır. Ajansımıza sunulan projelerin değerlendirme sonuçları 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanmıştır.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Asil ve Yedek Proje Listesi için tıklayınız…

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Asil ve Yedek Proje Listesi için tıklayınız...

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Asil Proje Listesi için tıklayınız…

Faizsiz Kredi Desteği Programı
2023 Yılı Faizsiz Kredi Desteği Programı

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘İmalat Sanayi Destek Programı (Mikro ve Küçük İşletmeler)’ ve ‘Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı’nı başlattı. Programlar kapsamında toplam 60 milyon TL tutarında Faizsiz Kredi Desteği verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 Ocak 2023

İmalat Sanayi Destek Programı(Mikro ve Küçük İşletmeler)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu programla TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan imalat sanayi işletmelerinin rekabet edebilirliği ile yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesini hedefliyor.

Toplamda 50.000.000 TL bütçesi bulunan programa son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak belirlendi. Programda asgari destek tutarı 200 bin TL, azami tutar ise 3 milyon TL olacak.

Bu faizsiz kredi desteği programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1:       İşletmelerin imalat, tasarım, test, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,

Öncelik 2:       İşletmelerin ihracat ve ithal ikame üretim kapasite ve yeteneklerini artırmak

Faizsiz Kredi Desteği ’ne başvuracak mikro ve küçük işletme sınıfındaki KOBİ’lerin proje teklifleri yukarıda verilen önceliklere göre değerlendirilecek.

Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu programla TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde kıyı şeridine sıkışmış olan turizm faaliyetlerinin tüm bölgeye yaygınlaştırılması, kıyı şeridinde yer alan turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve çevreye duyarlı turizm modelinin bölgede yayılmasını hedefliyor.

Toplamda 10.000.000 TL bütçesi bulunan programa son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak belirlendi. Programda asgari destek tutarı 200 bin TL, azami tutar ise 3 milyon TL olacak.

Bu faizsiz kredi desteği programının öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1:       Bölgede ekoturizm yatırımlarını ve faaliyetlerini yaygınlaştırmak,

Öncelik 2:       Spor turizmine yönelik yatırımları çeşitlendirmek,

Öncelik 3:   Turistik faaliyetlerden kaynaklanan atıkların yönetimine yönelik yatırımları artırmak.

Faizsiz Kredi Desteği ’ne başvuracak KOBİ’lerin proje teklifleri (Turizm işletme belgesine göre 4 yıldız ve üzeri sınıftaki oteller ile tatil köyleri uygun başvuru sahibi değildir) yukarıda verilen önceliklere göre değerlendirilecek.

Potansiyel Başvuru Sahipleri; proje başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak 20 Ocak 2023 tarihi saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilecek.

Programlara proje başvurusu yapmak isteyen yararlanıcılar için programların tüm detaylarının yer aldığı başvuru rehberleri ve eklerini aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz. (Başvuru Rehberi ve Eklerini sorunsuz indirmek için Mozilla Firefox tarayıcısını kullanınız.)

2022 Yılı Faizsiz Kredi Desteği “İmalat Sanayi Destek Programı ve Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı” kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve destek almaya hak kazanan proje başvuru sonuçlarına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Faizsiz Kredi Desteği Programı

2022 Yılı İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) “İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı” başlattı. Program kapsamında toplam 30 milyon TL tutarında Faizsiz Kredi Desteği verilecektir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu Programla TR61 Düzey 2 Bölgesinde yer alan işletmelerin rekabet gücünün ve dayanıklılıklarının artırılmasını hedefliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 10 NİSAN 2022

Toplamda 30.000.000 TL bütçesi bulunan programa son başvuru tarihi 10 Nisan 2022 olarak belirlendi. Programda asgari destek tutarı 200 bin TL, azami tutar ise 1 milyon TL olacaktır.

Faizsiz Kredi Desteği’ne başvurabilmek için aşağıda belirtilen 2 ana öncelik dikkate alınacaktır.

Öncelik 1:      İşletmelerin imalat, tasarım, test, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak

Öncelik 2:      İşletmelerin ihracat ve ithal ikame üretim kapasite ve yeteneklerini artırmak

Faizsiz Kredi Desteği’ne başvuracak küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) yukarıda verilen önceliklere göre değerlendirilecektir.

Potansiyel Başvuru Sahipleri; proje başvurularını bu internet sayfasından erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak 10 Nisan 2022 tarihi saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilecek.

Kalkinma Ajanslari Yönetim Sisemine Ulaşmak için

Sıkça Sorulan Sorulara Ulaşmak için

 

Detaylı bilgi için başvuru rehberini inceleyiniz.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

2023 SOGEP Ön Başvuru

2023 yılında ülke genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin Ajansımız tarafından TR61 Bölgesi genelinde proje hazırlık süreci başlatılmıştır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir:

 • Birinci aşama olan ön başvuru aşamasında proje fikrine ilişkin ekte tarafınıza sunulan Proje Öneri Formu’nun doldurularak (Word formatında) 30 Kasım 2022 tarihine kadar sogep@baka.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
 • İkinci aşamada ise ön başvuru aşamasında sunulan proje fikirleri arasından her bir ilimizden ilk aşamayı geçen projeler için gerekli proje geliştirme çalışmaları Ajansımız koordinasyonunda yürütülecektir.

2023 yılı SOGEP kapsamında belirtilen öncelikler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ile bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir. Bu sebeple proje önerilerinin ekte yer alan bilgi notunda belirtilen hususlar dikkate alınarak eksiksiz şekilde hazırlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda projelerin değerlendirilme aşamasında önceliklendirilecek alanlar aşağıda sunulmaktadır:

 • Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SE-GE) kapsamında düşük seviyedeki ilçeler veya kırsal dezavantajlı alanlara yönelik tasarlanan projeler,
 • Genç, kadın ve engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Eş finansman oranının yüksek ve nakdi olarak karşılanmasını öngören projeler,
 • Özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Lokal nitelikteki ürünler bazında katma ve marka değer artışına olanak sağlayarak üretim ve istihdam alanlarının geliştirilmesine yönelik tasarlanan projeler,
 • Bütçe kapsamında inşaat, sarf madde temini ve insan kaynakları kalemlerinin kısıtlı tutulduğu projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekâna ilişkin herhangi bir mülkiyet sorununun bulunmadığı ve sıfırdan bir inşaat yerine kaynak verimliliği hususu uyarınca atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılandığı projeler,
 • Ön fizibilite ve talep analizi olan projeler,
 • COVID-19 salgının kent ve kır ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler.

Başvurular 30.11.2022 tarihine kadar yapılabilecektir. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek sorunlara karşı tarafınıza, başvurunuzun ulaştığına dair bir teyit e-postası gönderilecektir. Bu e-postanın tarafınıza ulaşmaması durumunda lütfen 0246 224 37 37 – 129 numaralı telefondan Ajans ile iletişime geçiniz.

Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

2022 SOGEP ÖN BAŞVURU DUYURUSU

2022 yılında ülke genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin Ajansımız tarafından TR61 Bölgesi genelinde proje hazırlık süreci başlatılmıştır.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir:

 • Birinci aşama olan ön başvuru aşamasında proje fikrine ilişkin ekte tarafınıza sunulan Proje Öneri Formu’nun doldurularak (Word formatında) 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 18.00’a kadar sogep@baka.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
 • İkinci aşamada ise ön başvuru aşamasında sunulan proje fikirleri arasından her bir ilimizden ilk aşamayı geçen projeler için gerekli proje geliştirme çalışmaları Ajansımız koordinasyonunda yürütülecektir.

2022 yılı SOGEP kapsamında belirtilen öncelikler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ile bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir. Bu sebeple proje önerilerinin ekte yer alan bilgi notunda belirtilen hususlar dikkate alınarak eksiksiz şekilde hazırlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda projelerin değerlendirilme aşamasında önceliklendirilecek alanlar aşağıda sunulmaktadır:

 • Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SE-GE) kapsamında düşük seviyedeki ilçeler veya kırsal dezavantajlı alanlara yönelik tasarlanan projeler,
 • Genç, kadın ve engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Eş finansman oranının yüksek ve nakdi olarak karşılanmasını öngören projeler,
 • Özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Lokal nitelikteki ürünler bazında katma ve marka değer artışına olanak sağlayarak üretim ve istihdam alanlarının geliştirilmesine yönelik tasarlanan projeler,
 • Bütçe kapsamında inşaat, sarf madde temini ve insan kaynakları kalemlerinin kısıtlı tutulduğu projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekâna ilişkin herhangi bir mülkiyet sorununun bulunmadığı ve sıfırdan bir inşaat yerine kaynak verimliliği hususu uyarınca atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılandığı projeler,
 • Ön fizibilite ve talep analizi olan projeler,
 • COVID-19 salgının kent ve kır ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve sosyo-ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler.

Başvurular 31.01.2022 saat 18.00'a kadar yapılabilecektir. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek sorunlara karşı tarafınıza, başvurunuzun ulaştığına dair bir teyit e-postası gönderilecektir. Bu e-postanın tarafınıza ulaşmaması durumunda lütfen 0246 224 37 37 – 129 numaralı telefondan Ajans ile iletişime geçiniz.

Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Teknik Destek Programı
2023 Yılı Teknik Destek Programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla üst ölçekli plan ve stratejiler, gelişme eksenleri ve 2023 Yılı Çalışma Programında belirlenen Sonuç Odaklı Programlar doğrultusunda Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu kapsamında 2023 yılı Teknik Destek Programını 18.05.2023 tarihinde ilan etmiştir. Programa başvurular alınmaya başlanmış olup, tespit edilen gereklilik neticesinde program başvuru rehberi ve program künyesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda güncellenen Program Künyesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU DÖNEMLERİ VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

 

Başvuru Dönemleri

Mayıs-Haziran

Temmuz-Ağustos

Eylül-Ekim

 

Son Başvuru ve

Taahhütname Teslim Tarihi

30/06/2023 18:00

31/08/2023 18:00

31/10/2023 18:00

 

PROGRAMIN AMACI

TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 • Öncelik 1:

İmalat sanayii ve hizmet sektörlerinde istihdam edilebilirliği artırmak ve personel ihtiyacını karşılamak için gençlere (18-34 yaş) yönelik eğitim faaliyetleri

 • Öncelik 2:

TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan depremzedelerin geri dönüş sürecinde istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri

 • Öncelik 3:

TR61 Düzey 2 Bölgesi’ne deprem sonrası göç eden depremzedelerin psiko-sosyal durumlarının iyileştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

 • Öncelik 4:

Bölgenin girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

PROGRAMIN BÜTÇESİ

2.000.000 TL

DESTEK TUTARI

Azami 200.000 TL (KDV dâhil)

AJANS DESTEK KONULARI

 • Eğitim Verme,
 • Program ve Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama,
 • Geçici Uzman Personel Görevlendirme,
 • Danışmanlık Sağlama,

DESTEK SÜRESİ

Azami 6 ay

Programa ilişkin uygunluk kriterleri, uygun başvuru sahipleri, başvuru koşulları, değerlendirme, destekleyici evraklar vb. bilgilerin yer aldığı güncellenmiş Başvuru Rehberi ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2022 Yılı Teknik Destek Programı

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Ajansımız tarafından ilan edilen “2022 yılı Teknik Destek Programı” kapsamında toplam 2 milyon TL tutarında teknik destek verilecektir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bu programla TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Programa başvurabilmek için belirlenen 4 öncelikten yalnızca biri seçilecektir. Bu öncelikler;

 • Öncelik 1: Bölgedeki yerel aktörlerin proje döngüsü yönetimi (PCM) becerilerinin geliştirilmesi ve proje yazma kapasitesinin artırılması,
 • Öncelik 2: Bölgede ekoturizm hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim hizmetlerinin sağlanması,
 • Öncelik 3: Bölgede tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen katma değerin artırılmasına yönelik eğitim hizmetlerinin sağlanması,
 • Öncelik 4: Bölgedeki işletmelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla yönetim danışmanlığı hizmetlerinin sağlanmasıdır.

2022 yılı boyunca devam edecek teknik destek programında başvurular 2’şer aylık dönemlerin sonuna kadar alınabilecektir.

 • Ocak-Şubat dönemi son başvuru tarihi                    : 28.02.2022
 • Mart-Nisan dönemi son başvuru tarihi                     : 29.04.2022
 • Mayıs-Haziran dönemi son başvuru tarihi                : 30.06.2022
 • Temmuz-Ağustos dönemi son başvuru tarihi           : 31.08.2022
 • Eylül-Ekim dönemi son başvuru tarihi                      : 31.10.2022
 • Kasım-Aralık dönemi son başvuru tarihi                   : 30.12.2022

Programa başvuru yapmak isteyen başvuru sahipleri için hazırlanan ve programın tüm detaylarının yer aldığı başvuru rehberi yayımlanmıştır.

Potansiyel Başvuru Sahipleri; teknik destek başvurularını bu internet sayfasından erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine Aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz

 

2022 Teknik Destek Altıncı Dönem Başarılı Projelere ve İlgili Dokümanlara Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

2022 Teknik Destek Beşinci Dönem Başarılı Projelere ve İlgili Dokümanlara Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

2022 Teknik Destek Üçüncü Dönem Başarılı Projelere ve İlgili Dokümanlara Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

2022 Teknik Destek İkinci Dönem Başarılı Projelere ve İlgili Dokümanlara Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

2022 Teknik Destek Birinci Dönem Başarılı Projelere ve İlgili Dokümanlara Aşağıdan Ulaşabilirsiniz.

Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

2019 Yılı Teknik Destek Programı
2018 Yılı Teknik Destek Programı
2014 Yılı Teknik Destek Programı
2013 Yılı Teknik Destek Programı
2012 Yılı Teknik Destek Programı
Fizibilite Destek Programı
2019 Yılı Fizibilite Destek Programı
2018 Yılı Fizibilite Destek Programı
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği