KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Kalkınma Ajansları Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İmkân Tanıyan Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından kalkınma ajanslarına borcu olan kurumlar, ilgili kanun hükümleri gereği borçlarını yapılandırabileceklerdir.

Söz konusu Kanun metninde; “Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı kalkınma ajanslarına başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde azami on sekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklar için daha önce hesaplanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde dava ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkra hükmünden yararlanarak ilk taksiti ödeyen il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği müddetçe kalkınma ajansları tarafından sağlanan desteklerden faydalanabilir. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda 30.06.2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan pay borçlarına ilişkin olarak yapılandırmadan yararlanmak isteyen il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının 31.01.2021 tarihine kadar Ajansımıza başvurması halinde, bu idarelerin borçlarını ikişer aylık dönemler hâlinde ve azami on sekiz eşit taksite kadar ödeme imkânı doğmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi için:  Kurumsal Yönetim Birimi, 0 (246) 224 37 37 (Dâhili: 113, 114)