KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Burdur İli Yatırım Teşvikleri

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.

Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek
 • Üretimi ve istihdamı artırmak
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek
 • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır.

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. (25.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT EDEBİLECEKLER

Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;

 • Gerçek kişiler
 • Adi ortaklıklar
 • Sermaye şirketleri
 • Birlikler
 •  Kooperatifler
 • İş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları, (Genel ve bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, KİT’ler ve bağlı kuruluşları)
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri faydalanabilir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ve/veya yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş (şirketler gibi) tüzel kişiler tarafından Türkiye'de kurulan şirketler, Türk şirketi statüsünde oldukları için Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki desteklerden yerli yatırımcılarla eşit koşullarda faydalanma hakkına sahiptir.

Dolayısıyla bu nitelikteki şirketler, yukarıda belirtilen “sermaye şirketleri” kapsamında değerlendirilmekte ve Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmaktadır. Diğer taraftan, merkezleri Türkiye dışında bulunan yabancı şirketlerin Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye’de kurdukları, şirket statüsünde olmayan “şubeler” de desteklerden faydalanabilecekler arasında yer almaktadır.

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı bir gerçek kişi Türkiye’de kuracağı anonim veya limited şirketle; yurtdışında kurulmuş bir yabancı şirket ise yine Türkiye’de kuracağı anonim veya limited şirketle ya da şubeyle Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere başvuruda bulunabilir.

TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT YERLERİ

Yatırım teşvik başvurusu E-TUYS üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru yapabilmeniz için ilk önce T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yetkilendirme için başvuru yapmanız gerekmektedir. Yetkilendirme başvuru evraklarını hazırladıktan sonra T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

Yetkilendirme için gerekli evraklar:

 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi
 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı
 • Not: Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir.
 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış kullanıcı yetkilendirme formu   

Yetkilendirme başvurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Yetkilendirme başvurusu bakanlık tarafından onaylandıktan sonra ise yatırım teşvik başvuru işlemlerine başlayabiliyorsunuz.

ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI

Teşvik belgesine müracaat edebilmek için asgari sabit yatırım tutarları 1inci ve 2nci bölgelerde: 1 milyon TL 3üncü, 4üncü, 5inci ve 6ıncı bölgelerde: 500 bin TL’dir.

Ancak, desteklenecek yatırımlar için Bakanlar Kurulu Kararında daha üst seviyede asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartları öngörülmüşse, belirtilen şartlar geçerlidir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların teşvik edilebilmesi için, kiralanacak makine teçhizatın asgari 200 bin TL olması yeterlidir.

TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

Aşağıda maddeler halinde belirtilen yatırım konularda yapılan başvurular, uygun başvuru olarak değerlendirilmez.

A. Tarım ve Tarımsal Sanayii

 • Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).
 • Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
 • Küp şeker.
 • 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
 • Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
 • Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
 • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

B. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları

 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
 • (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç).
 • (Ek:RG-28/2/2019-30700) iplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
 • (Değişik:RG-15/2/2013-28560) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç).
 • Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
 • Teşvik Kararnamesi Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar
 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar

C. Hizmetler Sektörü

 • (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim i le hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları
 • Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları
 • Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri
 • Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları
 • Sinema salonu yatırımları
 • Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar
 • Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları
 • Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar
 • Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları
 • Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları
 • (Değişik:RG-28/4/2018-30405) Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisi ve yüzme havuzu yatırımları
 • Yat ithali yatırımları
 • Taşıt kiralama yatırımları
 • Halı yıkama yatırımları
 • Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri
 • Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları
 • Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları
 • Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

Aşağıda maddeler halinde belirtilen yatırım konularda yapılan başvurular, belirtilen şartları taşıması halinde kabul edilecektir.

A. Tarım ve Tarımsal Sanayii

 • Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 • Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
 • Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
 • Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
 • Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı aranır.

B. İmalat Yatırımları

 • Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

C. Hizmetler Sektörü

 • Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo,elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
 • Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
 • Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
 • Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
 • Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.
 • Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
 • Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.
 • Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.
 • Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi

Vergi İndirimi: Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu yatırım teşvik destekleri, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırım teşvik uygulamaları içerisinde düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgesi için uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10yıl süreyle terkin edilmesidir.

Kdv İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI

Yatırım Teşvik Sistemi 4 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:

 • Genel Teşvikler
 • Bölgesel Uygulamalar
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar
 • Stratejik Yatırımlar

Yatırımcılar, yatırımlarının büyüklüğüne, sektörüne, yerine ve üretecekleri mal veya hizmete göre uygun olan destek uygulaması kapsamında desteklenmektedir. Uygulamalar ve bu uygulamalar kapsamında sunulan destek unsurları aşağıda açıklanmıştır..

GENEL TEŞVİK UYGULAMASI

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Genel Teşvik Uygulamasında Teşvik Unsurları (Türkiye’nin tamamında uygulanır)

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa yatırımları için)

Kararnamede öngörülen asgari tutar/kapasite şartlarını sağlayan yatırımın Yatırım Teşvik belgesine bağlanması halinde, bölge ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye’de (Antalya, Isparta ve Burdur dâhil) uygulanacaktır.

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL

III. IV. V. Ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Genel Teşvik Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından veya yurt içinden temin edilen yatırım malı makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi ve KDV ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Belge kapsamına alınmayan arazi, arsa, hammadde, ara malı, işletme malzemesi, sofra ve mutfak eşyası, mobilya harcamaları için bu vergiler ödenir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI

Bölgesel Teşvik Uygulamaları teşvik unsurları şunlardır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği

Bölgesel teşvik uygulaması kapsamında sağlanan destek unsurları bölgelerine göre, aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bölgesel Teşvik Uygulamasından yararlanabilmek için, yatırım yapılacak sektörün, Teşvik Kararnamesinde Bölgesel Yatırımlar Kategorisinde öngörülmüş olması gerekmektedir.

15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Bölgesel Teşvik Sistemi de belirlenen bölge ayırımları esas alınarak uygulanmaktadır.

Burdur iline gerçekleştirilecek yatırımlar, belirlenen sektörler ile asgari yatırım tutarı şartlarını sağlaması halinde,  3. Bölge desteklerinden yararlanabilmektedir. OSB içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge (4. Bölge) destek miktarlarından, yatırımın öncelikli olması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanır.

BURDUR İLİNDE BÖLGESEL TEŞVİK UNSURLARI

OSB Dışı
 (Bölge 3)

OSB İçi
 (Bölge 4)

Öncelikli Yatırımlar
 (Bölge 5)

  KDV Muafiyeti

Var r

Var

Var

Gümrük Muafiyeti     

Var r

Var

Var

Vergi Muafiyeti (%)

25

30

40

SGK İşveren Prim Muafiyeti

5 yıl

6 yıl

7 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Faiz veya

 kar payı desteği (TL/Döviz)

3 Puan

1 Puan

4 Puan

1 Puan

5 Puan

2 Puan

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Örneğin: 2019 yılı  Burdur bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım tutarları veya kapasiteleri aşağıdaki gibidir.

 2019 Burdur Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri

Sektör Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

3.Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları

 

1

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) Ayrıca. Ek:RG – 22/06/2018-30456 belirlenmiş Hayvancılık Yatırımlarındaki özel şartlara 5.bölge teşviki de verilebilmektedir.

500 Bin TL

 

2

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

500 Bin TL

 

3

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç)

1 Milyon TL

 

4

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) (Değişiklik: RG : 22/06/2018-30456)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diger yatırım konularında 1 milyon TL

 

5

Giyim eşyası imalatı (Değişiklik: RG :07/08/2019-30855)

1 Milyon TL

 

8

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

1 Milyon TL

 

9

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

2 Milyon TL

 

10

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

10 Milyon TL

 

11

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (us-97 2423 5.bölge, Diğerleri 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik : RG:22/06/2018-30456)

500 Bin TL

 

14

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG-8/4/2015-29320)

500 Bin TL

 

24

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

2 Milyon TL

 

27

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

2 Milyon TL

 

28

Metal eşya

2 Milyon TL

 

30

Makine ve teçhizat imalatı (4.Bölge Teşviki Verilir. Değişiklik: RG: 22/06/2018-30456)

500 Bin TL

 

32

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. RG:8/4/2015-29320)

500 Bin TL

 

33

Elektrikli makine ve cihazları imalatı (Us-97 kodu 3110-3120-3140.0.03-3140.0.05-3190 olan sektörlere 4.Bölge Teşviki Verilir. Asgari Yatırım Tutarı 1 Milyon TL Değişiklik : RG:22/06/2018-30456)

2 Milyon TL

 

34

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir.  RG-8/4/2015-29320)

500 Bin TL

 

35

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir.  RG-8/4/2015-29320)

500 Bin TL

 

36

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi. (4.Bölge Teşviki Verilir. Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456)

500 Bin TL

 

37

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı ( 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik : RG:22/06/2018-30456)

500 Bin TL

 

38

Motosiklet ve Sakat Taşıyıcılar’ imalatı ( 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik : RG:22/06/2018-30456)

500 Bin TL

 

39

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı. ( RG – 22/06/2018-30456)

2 Milyon TL

 

41

Oteller (Turizm Gelişim Bölgesindeki 7.500 yataklı otel yatırımı , Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler dahil 5.Bölge teşviki alır. Ek: RG – 28/04/2018-30405)- (Termal Konaklama tesisleri 5.Bölge Teşviki Alır.  RG -09/5/2014-28995)

3 yıldız ve üzeri

 

42

Öğrenci yurtları

100 öğrenci

 

43

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 m2

 

44

Lisanslı depoculuk. (5.Bölge Teşviki verilir.  RG – 03/05/2017-30055)

1 Milyon TL

 

45

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) (5.Bölge Teşviki Verilir. Değişik:RG-22/06/2018-30456 )

500 Bin TL

 

46

Hastane yatırımı, huzurevi (Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımlarına 5.Bölge Teşviki Verilir.Değişik:RG-28/2/2019-30700 )

Hastane: 500 Bin TL,   Huzurevi: 100 kişi

 

48

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri. (5 milyon TL. ve üstü yatırımlara 5.Bölge Teşviki Verilir.  RG – 22/06/2018-30456)

500 Bin TL

 

50

Seracılık (En az 5 milyon TL. 25 dekar ve üstü otomasyona dayalı sera yatırımlarına 5.bölge Teşviki Verilir.Değişik:RG-28/02/2019-30700)

10 dekar

 

51

Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (I. grup madenler,mıcır yatırımları ve İstanbul ili hariç).

500 Bin TL

 

52

Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır. ( RG-8/4/2015-29320)

500 Bin TL

 

53

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar 5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Değişik:RG-13/10/2012-28440)

500 Bin TL

 

54

Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 5.Bölge Teşviki Alır. Değişik:RG-20/1/2018-30307

500 Bin TL

 

55

Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.5.bölge seviyesinde teşvik alır.

500 Bin TL

 

56

Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.

500 Bin TL

 

57

Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.

500 Bin TL

 

58

Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Değişik:RG-8/4/2015-29320)

500 Bin TL

 

59

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır. RG-15/2/2013-28560

500 Bin TL

 

60

Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.( RG-9/5/2014-28995)

500 Bin TL

 

61

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar 5.bölge seviyesinde teşvik alır. (RG-6/8/2014-29080)

500 Bin TL

 

62

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.( RG-19/11/2015-29537)

500 Bin TL

 

63

(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar(5.bölge seviyesinde teşvik alır.)

500 Bin TL

 

64

Nükleer enerji santrali yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.( RG – 03/05/2017-30055)

500 Bin TL

 

65

Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.(RG – 17/08/2017-30157)

500 Bin TL

 

66

Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar (5.Bölge Teşviki Verilir.RG-15/2/2013-28560)

500 Bin TL

 

67

EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar. (5.Bölge Teşviki Verilir.(Değişik: RG-5/10/2016-29848)

500 Bin TL

 

68

Hava Ve Uzay Taşıtları İmalatı (5.Bölge Teşviki Verilir.  RG-8/4/2015-29320)

500 Bin TL

 

                                        ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

A) En Az 5.Bölge Teşviki Alabilecek Sektörler

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir.

a) (Değişik:RG-20/1/2018-30307) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

ç) (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

e) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.

f) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

g) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-9/5/2014-28995) (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.

h) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

ı) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

i) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

j) (Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

k) (Ek: RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).

l) (Ek: RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

m) (Ek: RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.

n) (Ek: RG-8/4/2015-29320) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).

o) (Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

ö) (Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

p) (Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

r) (Ek: RG – 03/05/2017-30055) Lisanslı depoculuk yatırımları.

s) (Ek: RG – 03/05/2017-30055) Nükleer enerji santrali yatırımları.

ş) (Ek: RG – 17/08/2017-30157) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

t) (Değişik:RG-28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları

u) (Ek:RG-22/6/2018-30456) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

ü) (Ek:RG-22/6/2018-30456) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

v) (Değişik:RG-28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

y) (Ek:RG-22/6/2018-30456) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.

Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanması söz konusu değildir. Ancak bu yatırımların, 5. Bölgedeki OSB’lerde yapılmaları halinde 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanabilecektir.

B) En Az 4.Bölge Teşviki Alabilecek Sektörler

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden üretimine yönelik yatırımlardan, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

US-97 KODU

4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek
Teknolojili Yatırım Konuları

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin imalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta
kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat imalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin imalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları imalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar için Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat imalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları imalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet imalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcılar’ imalat

 

  BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Büyük Ölçekli Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için)

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması, Türkiye’nin teknoloji ve AR-GE kapasitesini artırma ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli bulunan sektörlerde yapılacak yatırımlara, yine bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmış, ancak bölgesel yatırım teşvik uygulamalarından daha avantajlı oranlarda destek sağlanmak üzere kurgulanmıştır.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

 • Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Asgari Sabit Yatırım Tutarı
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
 • Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
 • Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Asgari Sabit Yatırım Tutarı
 • Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
 • Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları
 • Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları,
 • Elektronik Sanayi Yatırımları,
 • Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları,
 • İlaç Üretimi Yatırımları,
 • Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları,
 • Makine İmalatı Yatırımları
 • Nihai Metal Üretimine Yönelik Yatırımları Asgari Sabit Yatırım Tutarı 

           STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİK SİSTEMİ

Stratejik Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği
 • KDV İadesi
 • Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için)

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Stratejik yatırım konularının belirlenmesine yönelik farklı bir yaklaşım geliştirilmiş olup, yatırım konusu liste yerine uygulama amacı doğrultusunda kriterler belirlenmiş ve bu kriterlerin tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir.

Aşağıdaki maddelerde yer alan koşulların tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, stratejik yatırım olarak değerlendirilmektedir. Bu koşullar aşağıda ki maddelerden oluşmaktadır:

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50.000.000 TL üzerinde olması gerekmektedir.
 • Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir.
 • Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari %40 oranında katma değer sağlanması şarttır.
 • Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50.000.000 ABD dolarının üzerinde olması gereklidir.

%40 asgari katma değer kriteri, Stratejik yatırım kapsamında üretilecek ürüne ilişkin katma değer hesaplaması çerçevesinde yapılacaktır. Yatırım sonucu üretilecek ürün için, toplam ürün satış tutarından toplam ürün girdi maliyetleri çıkartılarak, çıkan sonucun toplam ürün girdi maliyetlerine bölünüp yüzle çarpılması suretiyle katma değer oranı bulunmaktadır.

Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir.

Arz açığına yönelik teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürün ile ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir. Yurt içi üretim kapasitesi ve ithalat bilgilerine firma tarafından hazırlanacak olan fizibilite raporunda yer verilmelidir. Bu bilgiler, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilecektir. Hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında değerlendirilmemektedir. Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları, stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak, stratejik yatırımın kendi ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak doğal gaza dayalı olmayan enerji üretimi yatırımı, stratejik yatırım içerisinde kabul edilecektir.

AR-GE VE ÇEVRE YATIRIMLARI

Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar AR-GE yatırımı; doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar ÇEVRE yatırımı olarak nitelendirilmiştir.

Ar-Ge ve Çevre Yatırımları;

 • KDV İstisnası,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Faiz Desteği desteklerinden yararlanacaktır.

                        TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ DEVLET TEŞVİKLERİ 

Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin üretimine verilen bir destek programıdır. Bakanlık öncelikli ürün listelerini açıklamıştır. (RG-18/09/2019-30892)

Bakanlık projenin onaylanması ve projenin yürütülmesi aşamalarında kriterlere uygunluk denetimi yapmaktadır. Öncelikli ürünlerin üretimine yönelik olarak verilen devlet teşvikleri ve desteklerden yararlanabilmek için yatırımcının bakanlığa sunduğu projenin bakanlık komitesi tarafından onaylanması gerekir. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi teşvik programına uygun olmayan veya projenin uygulanması safhalarında iptal edilen öncelikli ürünlerin üretimine yönelik projeler yatırımcıların talebi üzerine bölgesel teşviklerden veya öncelikli yatırım konuları devlet teşviklerinden de yararlanmaları mümkündür.

Teknoloji Odaklı Devlet Teşvikleri;

 • Program kapsamındaki TÜBİTAK AR-GE desteklerinden yararlanabilir.
 • Yatırımcı firma KOBİ ise KOSGEB tarafından sağlanan Stratejik Ürün Destek Programından yararlandırılabilir.
 • 2016/9495 sayılı Karar kapsamında Proje bazlı devlet teşviklerinden yararlanabilir.
 • 2012/3305 sayılı Karardaki stratejik yatırımlar çerçevesindeki desteklerden yararlanabilir.

Yatırım Teşvik Mevzuatı:

Yatırım Teşvik Sistemi ili ilgili mevzuata T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait web sayfasında aşağıdaki linkten ulaşım sağlanabilmektedir.

https://tuys.sanayi.gov.tr/legislation.html?lang=tr