KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr
MENÜYÜ GÖSTER
Bölgede Sanayi

Bölgede Sanayi

Batı Akdeniz Bölgesinde sanayi bölgeleri ve sanayi yatırımlarında kaynak verimliliği ilkesine dayanarak verimlilik temelli üretim teknikleri, nitelikli işgücü, Ar-Ge ve inovasyon odaklı teknoloji kullanımının Bölge ihtiyaçlarına göre yapısal olarak dönüşümünün sağlanarak yüksek katma değerli ve çevre dostu üretim altyapısının hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Onbirinci Kalkınma Planı, her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Planda yapılan değerlendirmelere göre Bölgemizin sürdürülebilir büyüme yapısı için sanayi bölgeleri ve sanayi yatırımları önemini korumaktadır.

Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan ve halen yürürlükte olan 2014-2023 Bölge Planında da Bölge’de verimliliğin yükseltilerek rekabet edebilirliğin artırılması amacı doğrultusunda endüstriyel yapıya ilişkin kümelenme, çevreye duyarlı üretim süreçleri ve kaynak verimliliğinin desteklenmesi faaliyetlerinin öncelikli alanlar arasında olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılı içinde yürütülmesi planlanan sanayi bölgeleri ve sanayi yatırımları faaliyetlerinin Bölge Planındaki bu amaçlara hizmet edeceği değerlendirilmektedir.

Bölgemizde Sanayi

Batı Akdeniz Bölgesi sanayi sektörü genel olarak sınırlı teknoloji ve uzun yıllardır değişmemiş ya da çok az değişmiş üretim sistemleri ile düşük katma değere sahip ürünlerin ortaya çıkarılmasına dayanmaktadır. Batı Akdeniz Bölgesinde sanayi üretimi genel olarak Ar-Ge yoğun sektörler ve üretimden çok, Bölgede başat sektörler olan turizm ve tarıma yönelik işlenmiş gıda, mobilya, ev tekstili, taşımacılık gibi katma değeri sınırlı sektörlerde yoğunlaşmıştır. Bu durum Bölge sanayisinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçiliğini ve ihracat kapasitesine istenilen yüksek seviyelerde katkı sağlayamamaktadır.

Batı Akdeniz Bölgesi sanayi faaliyetleri genel olarak doğal kaynaklara ve tarımsal hammaddelere dayalı olarak gelişmiştir. Bölge ekonomisi öncelikli olarak turizm ve tarıma dayalıdır. Sanayinin payı turizm ve tarımdan azdır. Sanayide düşük ve orta-düşük düzey teknoloji hâkimdir. Bölge ekonomisinde sanayinin payının artırılması ve üretimde verimliliğinin ve kaynak optimizasyonunun sağlanması önem arz etmektedir. Özellikle orta-ileri ve ileri teknoloji gerektiren sektörlerde uzmanlaşılarak sanayinin gelişmesinin bölgesel kalkınmayı tetikleyici unsur olacağı değerlendirilmektedir.

Yatırıma Uygun Araziler

Diğer taraftan Batı Akdeniz Bölgesinde katma değerli üretim ve ihracat gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar bakımından en önemli sorunlardan birisi de, yatırıma uygun araziler konusunda veri eksikliği ve yönlendirmelerin yeterli düzeyde yapılamamasıdır. Bu nedenle yatırıma uygun sahaların tespit edilerek yatırımcıların bilgisine sunulması önem arz etmektedir.

Antalya, Burdur ve Isparta’da 7 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunmaktadır.

Serbest Bölge Faaliyetleri

Batı Akdeniz Bölgesinde mevcut tek serbest bölgede faaliyet gösteren 111 firmada yaklaşık 4.500 kişi istihdam edilmektedir. Serbest Bölgede öne çıkan faaliyet alanları yat ve yat malzemeleri, tıbbi araç gereç, tekstil ürünleri, elektrik elektronik malzemeleri, modern tarım ürünleri ve yardımcı malzemeleri üretimi ve alım satımıdır.

Küçük sanayi siteleri

Batı Akdeniz Bölgesinde faal durumda olan 29 küçük sanayi sitesi (KSS) mevcuttur. Bu sitelerde dolu işyeri sayısı yaklaşık 9 bin, ücretli çalışan sayısı 28 bindir. Küçük sanayi sitelerinde bulunan işyerlerinin doluluk oranı il merkezlerinde %97, ilçelerde ise %84’tür.

Bölge Sanayisinin Sorunları

Bölge imalat sanayinin orta-ileri ve ileri teknoloji gerektiren sektörlerde zayıf olması, Bölgede gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının yetersizliği, hâlihazırda güçlü olmayan Bölge sanayisinin gün geçtikçe daha fazla zayıflamasına yol açmaktadır. Bölge sanayisinin mevcut gücünü koruyabilmesi doğal kaynaklara ve tarıma dayalı imalat sanayinin daha fazla gelişmesi ve lojistik sorunlarının çözülmesi ve kaynakların verimli kullanılması ile mümkün görünmektedir. Sanayinin gelişimi için ise üniversite ile sanayi kuruluşları arasında iletişim ve işbirliğinin artırılması, orta-ileri ve ileri teknoloji yatırım yapılması ve sanayi kümeleri oluşumunun sağlanması kaynakların etkin ve verimli kullanılması teşvik edici uygulamaların geliştirilmesi, bunlara ilişkin teknik altyapının oluşturulması amacı ile stratejinin oluşturulması gerekmektedir.

Bölgemizde Sanayiye Yönelik Yapılması Planlanan Faaliyetler Nelerdir?

  • Batı Akdeniz Bölgesi Sanayi Stratejisi Oluşturulması: Bölge ve il düzeyinde yapılacak çalışma kapsamında; insan kaynakları, lojistik, altyapı vb. konularda Batı Akdeniz Bölgesinde bulunan organize sanayi bölgelerinin mevcut durumlarının tespiti ve ihtiyaç analizleri yapılacaktır.
  • Sanayi Yatırımına Uygun Alanların ve Yatırım Konularının Belirlenerek Envanter Oluşturulması: Bölge genelinde Milli Emlak Müdürlüğü, OSB Yönetimleri ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlükleri vd. kurumlar ile görüşmeler yapılarak sanayi yatırımlarına uygun arazilerin envanteri çıkarılacak, söz konusu alanlarda yapılabilecek yatırımlara ilişkin araştırma ve analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir.
  • Yatırıma Uygun Alanlarda Belirlenen Ürünlerin Üretim Tesislerinin Kurulmasına İlişkin Ön Fizibilite Çalışmaları Yapılması: Yatırıma uygun alanlarda belirlenen ürünlerin üretim tesislerinin kurulması konulu ön fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecektir.