KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr
  • Bölgede Kooperatifçilik
İlgili Destek Programları

Bölgede Kooperatifçilik

Kalkınma Ajansları;

amacıyla kurulmuşlardır.

Ajansımız kuruluş felsefesine uygun faaliyetler geliştirebilmesi amacıyla, 2020 yılı itibarı ile yerel kalkınmaya olan yaklaşımını değiştirmektedir. 11. Kalkınma Planı’ndan ve Çalışma Programı Usul ve Esaslarından hareketle, Ajansımız kamuoyunda daha çok bilinen program yürütme ve finanse etme fonksiyonunun yanı sıra yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçiren bir kurum olma fonksiyonunu daha fazla öne çıkarmak niyetindedir. Bu kapsamda Batı Akdeniz Bölgesinde kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik Ajansımızca yapılacak faaliyetlerin amacı, gelişme potansiyeli olan kooperatifler için ihtiyaca dayalı büyüme stratejileri belirlenmesini sağlamak, Bölgede kooperatif eko-sistemini geliştirmek ve böylece kooperatiflerin ekonomiye katkılarının artırılmasını sağlamaktır.

Bölgemizde Kooperatifçilik Nasıl?

Kooperatifçilik işbirliği ve dayanışmaya dayalı bir sistem olup, bölgelerarası dengesizliğin azaltılmasında ve az gelişmiş yörelerin kalkınmasında etkili bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumsal sorumluluğu, sivil toplum değerlerini, demokratik yönetim ilkelerini ve hür teşebbüs yaklaşımını bünyelerinde birleştiren kooperatifler; birer dayanışma örgütü olarak toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan boşluğu doldurmaktadır. Kooperatifler ekonomik açıdan etkinliği düşük kesimlerin, ekonomik ve sosyal hayata ciddi katkılar sunan aktörlere dönüşmesine imkân sağlamaktadır. Üyelerinin sermaye sahipliğinden ziyade, emeğe ve bilgiye dayalı faaliyetlerini göz önünde bulunduran kooperatifler, ekonomik büyümenin ve adil bir piyasa rekabetinin sağlanmasında Bölgemiz için stratejik paydaşlar olarak değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki tablolarda görüldüğü üzere; Batı Akdeniz Bölgesi illerinde (Antalya, Isparta ve Burdur) 647 adet tarımsal amaçlı ve 430 adet tarım dışı olmak üzere; toplamda 1.077 adet birim kooperatif bulunmaktadır. Batı Akdeniz Bölgesi illerinde tarımsal amaçlı ve tarım dışı kooperatiflere üye olan toplam 140.277 ortak bulunmaktadır. Antalya’da 6, Isparta’da 6, Burdur’da 2 tane olmak üzere; mevcut durumda Bölgemiz genelinde faaliyet gösteren toplam 14 kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi bulunmaktadır. Bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarının çabaları doğrultusunda, son yıllarda kadın kooperatiflerinin sayılarında Bölge genelinde artış görülmektedir.

Kooperatif Türü

Isparta

Burdur

Antalya

TR61 Bölgesi Toplamı

Tarımsal Amaçlı Kooperatif

194

259

194

647

Tarım Dışı Kooperatif

61

41

328

430

 

255

300

522

1.077

 

Kooperatif Türüne Göre Ortak Sayısı

Isparta

Burdur

Antalya

TR61 Bölgesi Toplamı

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

15.004

35.128

28.288

78.420

Tarım Dışı Kooperatifler

9.133

1.544

51.180

61.857

 

24.137

36.672

79.468

140.277

 

Bölgemizde Kooperatifçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Ajansımızca Yapılması Planlanan Faaliyetler Nelerdir?

Ajansımızca, TR61 Bölgesinde gelişme potansiyeli olan ve daha çok üretim ve pazarlama faaliyetlerine odaklanan kooperatifler için büyüme stratejileri belirlenmesini sağlamaya ve uygulamaya yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İhtiyaç analizine istinaden öncelikli olarak çok farklı disiplinlerden gelen uzmanlardan oluşan bir mentör havuzu oluşturulacak, ardından bu mentörlere gerekli eğitimler verilecektir. Çalışma kapsamındaki kooperatiflerin her birine özgü somut sorun ve ihtiyaçlar ilgili mentörlerce yerinde tespit edilerek, bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla her bir kooperatifin bire bir mentörlük desteğinden faydalanması sağlanacaktır. Yenilikçi ve katma değeri yüksek iş fikirleri olan bireyleri çatısı altında buluşturan kooperatiflerin desteklenmesi için Ajansımızca tamamlayıcı destek mekanizmaları oluşturulacaktır. Ajansımız ağırlıklı olarak üyeleri kadınlardan oluşan kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak suretiyle sürdürülebilir yerel kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Üzerinde çalışılacak alanlar nelerdir?

•           Kooperatiflere yönetim danışmanlığı desteği sağlanması,

•           İyi uygulama örneklerinin gösterilmesi,

•           Sertifikasyon desteği sağlanması,

•           Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi,

•           Kooperatifler arası eşleştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

1. Bölge Kooperatif Envanterinin Çıkarılması ve İhtiyaç Analizi Yapılması: TR61 Bölgesinde faaliyet gösteren kooperatifler ile kooperatifleşme potansiyeli bulunan ve kuruluş aşamasında olan kooperatiflerin envanterinin çıkarılması planlanmaktadır. Bu envanter ile Bölgemizde yer alan kooperatiflerin sayısı, çeşitleri ve yoğunlaştığı bölgeler gibi mevcut durumu gösteren parametrelere ulaşılabilecektir. Bölgede özellikle yöresel nitelik taşıyan ürünleri üreten ve pazarlayan kooperatifler ya da kooperatifleşme potansiyeli taşıyan yapılar tespit edilecek ve genel bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. Söz konusu envanter ve ihtiyaç analizi çalışmaları devam etmekte olup, Bölgedeki kooperatiflerden sorumlu kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanarak ihtiyaç duyulan veriler toplanmaktadır. Ayrıca bugüne dek Antalya, Isparta ve Burdur illerindeki kadın kooperatifleriyle muhtelif zamanlarda toplantılar gerçekleştirilerek durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Bölgedeki tüm kadın kooperatifleri bir araya getirilerek ‘Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri İletişim Platformu’ oluşturulmuştur.

2. Yönetim Danışmanları Havuzunun Oluşturulması: Çalışma kapsamında sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş; yerli veya yabancı, emekli ya da alanında uzman olan kişi ve yöneticilerden bir yönetim danışmanı/mentör havuzu oluşturulması hedeflenmektedir. Mevcut kooperatiflerin ya da kooperatifleşme potansiyeli taşıyan oluşumların yönetim danışmanları/mentörler tarafından belirlenen hususlarda desteklenerek gelişmelerinin hızlandırılması ve Bölge’de iyi uygulama örnekleri oluşturulması planlanmaktadır.

3. Yönetim Danışmanlarına İhtisas Eğitimleri Verilmesi: Yönetim danışmanları havuzuna seçilen uzmanların yönetim danışmanlığı verme hususunda kapasitelerini geliştirmek ve uygulama birliği sağlamak üzere eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

4. Yönetim Danışmanlığı Hizmetinin Verilmesi: Kooperatiflerin ihtiyaç durumları ve havuzda yer alan uzmanların yetkinlikleri dikkate alınarak eşleştirmeler yapılacak ve yönetim danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilecektir.

5. Yönetim Danışmanları Tarafından Kooperatif Büyüme Stratejisinin Hazırlanması: Yönetim danışmanları tarafından sunulan hizmetin ardından, kooperatiflere ilişkin bir büyüme stratejisi hazırlanacaktır. Büyüme stratejisi; üretim, yatırım, pazarlama, markalaşma vb. hususlarda kooperatiflerin durumları değerlendirilerek, atılması gereken adımları ve yapılması gereken yatırımları ve ön fizibilite analizini de içerecek şekilde hazırlanacaktır.

6. Yönetim Danışmanları Tarafından Hazırlanan Stratejiler Çerçevesinde Kooperatiflerin Desteklenmesi: Yönetim danışmanları tarafından hazırlanan yatırım, kapasite geliştirme ve diğer destek teklifleri değerlendirilecek ve Ajansın yenilikçi bir destek programı ile desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen kooperatiflerin destek uygulama döneminde de yönetim danışmanları tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.