BAKA > Duyurular > www.ufuk2020.org.tr

www.ufuk2020.org.tr

06.04.2017 divider image
divider image

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'tan gönderilen yazı kapsamında TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan "kullanıcı dostu" www.ufuk2020.org.tr internet adresi Türkçe ve İngilizce dilleri seçenekleri ile kamuoyunun kullanımına açıldığı bildirilmekte olup www.ufuk2020.org.tr internet adresi hakkında aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:

Avrupa Birliği (AB) Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı, "çok uluslu araştırma ve inovasyon işbirliği destekleri"nden "bireysel öncül araştırma destekleri"ne, "burs ve uluslararası dolaşım destekleri"nden "KOBİ'lere özel inovasyon destekleri"ne kadar çok geniş bir yelpazede, 80 Milyar Avro'luk bütçesi ile önemli bir finansman kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana üyesi olduğu ve bütçe imkânlarından Avrupa ülkeleri ile eşit statüde faydalanma hakkı bulunan AB Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programlan sadeleştirilerek güncellenmiş ve 2014-2020 yıllan için Ufuk2020 adım almıştır. Bu yeni dönemde üniversite-sanayi işbirliği daha kuvvetli teşvik edilmeye başlanmış, özel sektör ve bilhassa KOBİ'lere sunulan fırsatlar çoğalmış, ön ödeme ve %100'e varan destek oranlan gibi uygulamalar ile de Programın cazibesi artırılmıştır.

Ufuk2020 Programı'na etkin biçimde katılım neticesinde Ülkemiz paydaşlarının, geleceğin teknolojilerini belirleyen güçlü konsorsiyumların içerisinde yer almaları ve finansmana erişimleri kolaylaşacak, uzun süreli ticarî işbirliklerine götüren araştırma ve inovasyon ortaklıkları kurmaları sağlanacak, alanlarındaki önemli endüstriyel standart, sertifikasyon ve yasal düzenlemeleri belirleyen çalışmaların içerisine dâhil olarak önceden haberdar olabilme ve hatta bu çalışmaları yönlendirebilme imkânına kavuşmaları temin edilmiş olacaktır.

Bu cümleden olarak, "kullanıcı dostu" yeni www.ufuk2020.org.tr internet sitesini Türkçe ve İngilizce dillerinde tüm dünya kamuoyunun kullanımına açılmış bulunmaktadır.

www.ufuk2020.org.tr’de etkileşim imkânları eşliğinde sunulmakta olan 1,500 sayfa civarındaki bilgi iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki, Ufuk2020'nin TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye ayağıyla ilgili olup Program kapsamındaki Proje ve Burs Destek Fırsatları; Ufuk2020 Başvuru ve Değerlendirme Süreci, TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri, Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konulan, Ufuk2020 Başarı Hikâyeleri ve daha birçok alt başlık altında, uluslararası standartları da gözeten bir sunumla kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

Misâl olarak, Başarı Hikâyeleri sayfalarında Ufuk2020 proje ya da burslarında yer alma fırsatını yakalamış Türk sanayi şirketleri, KOBİ'leri ya da Türk üniversiteleri ve akademisyenlerin çalışmaları, OECD Etki Analizi Güncel Parametreleri ile uyumlu bir şekilde tasnif edilerek yansıtılmaktadır. Bu sayfalarda yer verilen araştırmalara dair bilgiler "Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım", "Endüstriyel İnovasyon Boyutu", "Yurtdışına Bağımlılığa ve Carî Açığa Etkisi", "Kamu Mal ve Hizmetlerini Karşılama" ile "İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı" gibi alt başlıklarda kullanıcıya sunulmaktadır.

www.ufuk2020.org.tr’de ayrıca, AB Çerçeve Programlan kapsamındaki en başarılı Türk paydaşlar Sanayi, KOBİ ve Üniversite/Araştırma Kuruluşları kategorilerinde ayrı ayrı www.ufuk2020.org.tr, yukarıda özetlenen sayfaların yanısıra, Türkiye'nin TÜBİTAK aracılığıyla kurduğu ve yürüttüğü tüm uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirlikleri, özgün İnteraktif Dünya Haritası uygulamasıyla nitelik ve nicelik olarak kullanıcısıyla paylaşmaktadır.

İnteraktif Dünya Haritası, Türkiye'nin tüm uluslararası araştırma ve inovasyon işbirliği faaliyetlerini yansıtırken işbirliği yapılmış/yapılmakta olan 120'nin üzerindeki ülkenin çok önemli parametrelerine Türkiye ile karşılaştırmalı bir biçimde ayrıca yer vermektedir. Bahsekonu sayfalarda her bir ülkenin ve Ülkemizin Ar-Ge harcamaları, bilimsel yayınları, patent sayıları, dış ticaret verileri ve açık çağrılar gibi birçok faydalı veri kullanıcıyla buluşmaktadır.

Mezkûr sayfalara doğrudan erişim için www.ufuk2020.org.tr/tr/interaktif-ulkeler-haritasi linkini kullanmak mümkün olmaktadır.

Detaylar için www.ufuk2020.org.tr adresini tıklayınız.